உள்ளூராட்சி மன்றங்களால் மக்களுக்கு வழங்ககூடிய 25 சேவைகள் இவை தான்

உள்ளூராட்சி மன்றங்களால் மக்களுக்கு வழங்ககூடிய 25 சேவைகள் இவை தான்

  • பொதுச் சுகாதாரம்
  • திண்மகழிவகற்றல்க
  • கிராமிய பாதைகளை
  • அமைத்தலும் மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *