இலங்கையில் முஸ்லிம்கள் மீதான தாக்குதலுக்கு ஐ.நா. சபை கண்டனம்

இலங்கையில் முஸ்லிம்கள் மீதான தாக்குதலுக்கு ஐ.நா. சபை கண்டனம்

இலங்கையின் கண்டி மாவட்டத்தில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கு மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *