විජයකලාගේ ප්‍රකාශය ගැන මහින්දගෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

විජයකලාගේ ප්‍රකාශය ගැන මහින්දගෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

(Adaderana)දෙමළ ජනතාවට ආණ්ඩුව ලබා දුන් පොරොන්දු කිසිවක් ඉටුකර නොමැති බව විජයකලා මහේස්වරන් මන්ත්‍රීවරිය සිදුකළ ප්‍රකාශයෙන් පෙනීයන More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *