එළඹෙන වර්ෂය ග්‍රාමීය වශයෙන් වැඩකර ගත යුතු වර්ෂයක්

එළඹෙන වර්ෂය ග්‍රාමීය වශයෙන් වැඩකර ගත යුතු වර්ෂයක්

(Adaderana)එළඹෙන වර්ෂය දේශපාලනමය වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව නිදහස් පක්ෂයට වැදගත් වර්ෂයක් වන අතර ග්‍රාමීය වශයෙන් වැඩකර ගත More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *