මහනුවර වාහන තදබදය අවම කරන්න ගස් පෙළ කැපේ

මහනුවර වාහන තදබදය අවම කරන්න ගස් පෙළ කැපේ

(lakbima)මහනුවර මධ්‍යම වෙළෙඳ‍පොළ ඉදිරිපස තිබූ ගස් කීපයක් මහනුවර නගර More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *