දින 26ක් මුහුදේ අතරමංව තිබූ බෝට්ටුව සොයා ගැනේ

දින 26ක් මුහුදේ අතරමංව තිබූ බෝට්ටුව සොයා ගැනේ

(lakbima)ගාල්ල ධීවර වරායෙන් ධීවර කටයුතු සඳහා පිටත්ව ගොස් අතුරුදහන්ව තිබූ බහුදින ධීවර යාත්‍රාව හා ධීවරයින් හත්දෙනා මාලදිවයිනට ආසන්න මුහුදු More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *