කුපිත වූ මගීන් දුම්රිය රියදුරන් සිරකරගෙන, දේපළ වලටත් හානි – මගී ජනතාව අසරණ කළ දුම්රිය වර්ජනය අඛණ්ඩව

කුපිත වූ මගීන් දුම්රිය රියදුරන් සිරකරගෙන, දේපළ වලටත් හානි – මගී ජනතාව අසරණ කළ දුම්රිය වර්ජනය අඛණ්ඩව

(nethgossip)මගීන් රැසක් අපහසුතාවයට පත්කරමින් දුම්රිය වෘත්තීය සමිති ආරම්භ කළ වැඩවර්ජනය නිසා ඊයේ More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *