වාද්දුවේ සාදයට 4 ක් අල්ලයි

වාද්දුවේ සාදයට 4 ක් අල්ලයි

(hirunews)වාද්දුව ප්‍රදේශයේ වෙරළාසන්න හෝටලයක සාදයක් අතරතුරදී අසාධ්‍ය තත්ත්වයටMore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *