මිනිරන් මෙට්රික් ටොන් 6300 ක් අපනයනය කරයි

මිනිරන් මෙට්රික් ටොන් 6300 ක් අපනයනය කරයි

(hirunews)2006 වසරේ සිට පසුගිය වසර දක්වා කාලය තුළ කහටගහ පතලින් මිනිරන් මෙට්රික් ටොන් 6300 ක් අපනයනය කර තිබෙනවා. More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *