கிணற்றுக்குள் மறைந்திருந்த அதிர்ச்சி!

கிணற்றுக்குள் மறைந்திருந்த அதிர்ச்சி!

(ibctamil)மன்னார் முருங்கன் கட்டுக்கரை கோரமோட்டை பகுதியில் யுத்த காலத்தின்போது கைவிடப்பட்டிருந்த காணியில் உள்ள கிணற்றினுள் More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *