දුම්වැටි අලෙවිය බලන් ඉද්දි අඩුවෙයි..ආණ්ඩුවට කෝටි 1800ක දැවැන්ත පාඩුවක් – ඇමති මංගලගෙන් රාජිතට දොස් මුරයක්..!

දුම්වැටි අලෙවිය බලන් ඉද්දි අඩුවෙයි..ආණ්ඩුවට කෝටි 1800ක දැවැන්ත පාඩුවක් – ඇමති මංගලගෙන් රාජිතට දොස් මුරයක්..!

(nethgossip)දුම්වැටි අලෙවිය අඩුවීමෙන් බදු ආදායමද රුපියල් කෝටි 1800කින්  (රුපියල් බිලියන 18) පමණ අඩුවී More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *