‘‘බොට්ටුව නැවේ හැපුණු ගමන් මම මුහුදට වැටුනා – රෑ 12.00 ඉඳන් උදේ 10.00 වෙනකම් බොට්ටුවේ එල්ලිලා හිටියෙ‘‘ බිහිසුනු අනතුරෙන් දිවි ගලවාගත් ධීවරයා කියන කතාව

‘‘බොට්ටුව නැවේ හැපුණු ගමන් මම මුහුදට වැටුනා – රෑ 12.00 ඉඳන් උදේ 10.00 වෙනකම් බොට්ටුවේ එල්ලිලා හිටියෙ‘‘ බිහිසුනු අනතුරෙන් දිවි ගලවාගත් ධීවරයා කියන කතාව

(nethgossip)මලිදු පුතා නැමති බහුදින ධීවර යාත්‍රාව නැවක ගැටීමෙන් එහි ගමන්ගත් ධීවරයින් 07 දෙනාගෙන් 06 More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *