මන්නාරම සමූහ මිනී වළ සම්බන්ධයෙන් මහේස්ත්‍රාත් නියෝගයක්

මන්නාරම සමූහ මිනී වළ සම්බන්ධයෙන් මහේස්ත්‍රාත් නියෝගයක්

(adaderana)මන්නාරම සතොස ගොඩනැඟිල්ල පැවති ස්ථානයෙන් හමුවු සමූහ මිනී වළ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම බදාදා More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *