அமெரிக்க டொலர் பலமடைந்தமை உலக நாடுகளுக்குப் பலவீனம்

அமெரிக்க டொலர் பலமடைந்தமை உலக நாடுகளுக்குப் பலவீனம்

(thinakaran)அமெரிக்க டொலர் பலமடைந்து அதற்கு எதிரான நாணயப் பெறுமதி வீழ்ச்சியடைந்திருப்பது இலங்கை More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *