முன்னாள் பிரதமர் எஸ்.டபிள்யு.ஆர்.டி.பண்டாரநாயக்கவின் நினைவுதின நிகழ்வு

முன்னாள் பிரதமர் எஸ்.டபிள்யு.ஆர்.டி.பண்டாரநாயக்கவின் நினைவுதின நிகழ்வு

(news.lk)முன்னாள் பிரதமர் அமரர் எஸ்.டபிள்யு.ஆர்.டி.பண்டாரநாயக்கவின் நினைவுதின நிகழ்வு நிட்டம்புவ – ஹொரகொல்ல பண்டாரநாயக்க சமாதி வளாகத்தில் நேற்று இடம்பெற்றது. More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *