நாட்டின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறந்தவர்களுக்கும் உடன் பிறப்புச் சான்றிதழ்

நாட்டின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறந்தவர்களுக்கும் உடன் பிறப்புச் சான்றிதழ்

(news.lk)நாட்டின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறந்தவர்களுக்கு பிறப்புச் சான்றிதழை பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளுவதற்கான வசதி செய்யப்பட்டுளளது. More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *