”நாட்டை விட்டு வெளியேறுங்கள்” சர்வதேச தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு பாகிஸ்தான் உத்தரவு

”நாட்டை விட்டு வெளியேறுங்கள்” சர்வதேச தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு பாகிஸ்தான் உத்தரவு

(bbc)பாகிஸ்தானின் இப்புதிய உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு தொண்டு நிறுவனமான ‘ஆக்சன் எய்ட்’ (Action Aid) More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *