ඉන්දියාව ඉන්ධන මිල අඩු කරයි

ඉන්දියාව ඉන්ධන මිල අඩු කරයි

(hirunews)මිල සූත්‍රයක් අනුව ඉන්ධන මිල විචලනය වන ඉන්දියාවේ පෙට්‍රල් සහ ඞීසල් මිල රුපියල්  More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *