தொடர்ந்து உயிரிழக்கும் ‘கிர்’ சிங்கங்கள்: காரணம் என்ன?

தொடர்ந்து உயிரிழக்கும் ‘கிர்’ சிங்கங்கள்: காரணம் என்ன?

(bbc)’கெனைன் டிஸ்டெம்பர் வைரஸ்’ தாக்கியதில் இதுவரை, கிர் காட்டுப்பகுதியில் வாழும் நான்கு சிங்கங்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக குஜராத் மாநில அரசு உறுதிபடுத்தியுள்ளது.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *