“කලින් වැරදි හදා ගන්න, විල්පත්තුවේ කපපු ගස් වෙනුවට ගස් ලක්ෂයක් හිටවන්න” ජනපති මෛත්‍රීගෙන් ඇමති බදුර්දීන්ට අපූරූ කතාවක්!

“කලින් වැරදි හදා ගන්න, විල්පත්තුවේ කපපු ගස් වෙනුවට ගස් ලක්ෂයක් හිටවන්න” ජනපති මෛත්‍රීගෙන් ඇමති බදුර්දීන්ට අපූරූ කතාවක්!

(nethgossip)විල්පත්තු රක්ෂිත වනාන්තරයේ බිම් අඟලක හෝ වනය විනාශ කොට තමන් මුස්ලිම් ජනතාව පදිංචිකරවීමට  More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *