வைத்தியசாலையகளில் மருந்து கையிருப்பபை கணனிமயப்படுத்த நடவடிக்கை

வைத்தியசாலையகளில் மருந்து கையிருப்பபை கணனிமயப்படுத்த நடவடிக்கை

(news.lk)வைத்தியசாலையகளில் மருந்து கையிருப்புத் தொடர்பான தகவல்கள் கணனிமயப்படுத்தும் வேலைத்திட்டம் தற்போது முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *