2019 අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත හෙට පාර්ලිමේන්තුවට

2019 අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත හෙට පාර්ලිමේන්තුවට

(hirunews)ලබන වසරේ අයවැයට අදාල විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර හෙට (09) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *