වැස්සේ තෙමි තෙමී හෙල්මටුත් නැතිව යතුරුපැදියකින් පාර්ලිමේන්තු ආපු හේතුව ඇමති අකිල හෙළි කරයි (PHOTOS)

වැස්සේ තෙමි තෙමී හෙල්මටුත් නැතිව යතුරුපැදියකින් පාර්ලිමේන්තු ආපු හේතුව ඇමති අකිල හෙළි කරයි (PHOTOS)

(nethgossip)පාර්ලිමේන්තු පාරේ පැවති වාහන තදබදය හේතුවෙන් යතුරුපැදියක නැගී වැස්‌සේ තෙමි තෙමී රාජගිරියේ සිට පාර්ලිමේන්තුවට More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *