තවත් සද්ධන්තයෙක් යකඩ යකාගේ ගැටෙයි

තවත් සද්ධන්තයෙක් යකඩ යකාගේ ගැටෙයි

(adaderana)මඩකලපුව-කොළඹ දුම්රිය මාර්ගයේ වැලිකන්ද ප්‍රදේශයේ දී දුම්රියක ගැටී වන අලියෙක් බරපතළ තුවාල More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *