பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கடமையேற்பு

பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கடமையேற்பு

(news.lk)பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்ட லக்ஷ்மன் செனவிரத்ன தனது கடமைகளை உத்தியோபூர்வமாக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *