බස් ගාස්තුත් පහලට?

බස් ගාස්තුත් පහලට?

(adaderana)බස් සංගම් හා ජාතික ගමනාගමන කොමිසමේ නිලධාරීන් අතර අද(07) දින සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට සැළසුම් කර තිබේ.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *