වෙනදා දකින ගාල්ලේ තීරුව මෙම තරඟයේදී දැක්කේ නැහැ – ඩිල්රුවන්

වෙනදා දකින ගාල්ලේ තීරුව මෙම තරඟයේදී දැක්කේ නැහැ – ඩිල්රුවන්

(hirunews)ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී වෙනදාට දක්නට ලැබෙන තණතීරුවට වඩා බෙහෙවින් වෙනස් වූ තණතීරුවක් මෙම ටෙස්ට් තරඟයට More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *