ගමක් කැළඹූ සද්දන්තයා යතුරු පැදියකට කළ දේ

ගමක් කැළඹූ සද්දන්තයා යතුරු පැදියකට කළ දේ

(hirunews)හදිසියේම නිවසකට පැමිණි වන අලියෙක් එම නිවසේ නවතා තිබූ යතුරු පැදියකට පහරදුන් පුවතක් අම්පාර ප්‍රදේශයෙන් අපට වාර්තා වූවා. More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *