‘‘තාත්තගෙ දවසෙ පඩිය 200 යි – කූපන් එක අරගෙන ඇඳුම මහන්න ගියාම ඒකට 250 යි‘‘ නිල ඇඳුම නිසා සිය දිවි හානිකරගත් පාසල් දැරිය ගැන මුරලි කියන කතාව

‘‘තාත්තගෙ දවසෙ පඩිය 200 යි – කූපන් එක අරගෙන ඇඳුම මහන්න ගියාම ඒකට 250 යි‘‘ නිල ඇඳුම නිසා සිය දිවි හානිකරගත් පාසල් දැරිය ගැන මුරලි කියන කතාව

(nethgossip)උතුරේ දේශපාලඥයින් තම අයිතීන්,පසුගිය දේවල් සහ  ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන කතා කරද්දී පසුගියදා දැඩි ආර්ථික දුෂ්කරතා හමුමේ More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *