ප්‍රාර්ථනා බෝධිය ළඟ තනි වුණ දින 8ක් වයසැති පුංචි මල්කැකුළ

ප්‍රාර්ථනා බෝධිය ළඟ තනි වුණ දින 8ක් වයසැති පුංචි මල්කැකුළ

(adaderana)දින 8ක් වයසැති බිළිඳියක් අතහැර දමා යෑමක් පිළිබඳ මීරිගම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙයි.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *