චීනයේ ජනගහනය පහළට

චීනයේ ජනගහනය පහළට

(hirunews)චීනයේ – බීජිං නුවර ජනගහනය දශක දෙකකින් පසු ප්‍රථම වතාවට පහත වැටී තිබෙනවා. More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *