රුවන්පිටියට අමුතු වැස්සක් (ඡායාරූප)

රුවන්පිටියට අමුතු වැස්සක් (ඡායාරූප)

(hirunews)වැලිකන්ද රුවන්පිටිය ඇතුළු ගම්මාන කිහිපයකට ඊයේ දිනයේ කළු පැහැති වර්ෂාවක් ඇදහැළුණු බව ප්‍රදේශවාසීන් පවසනවා.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *