மக்களை சிரமத்திற்குள்ளாக்காமல் நடந்து கொள்வோம் !

மக்களை சிரமத்திற்குள்ளாக்காமல் நடந்து கொள்வோம் !

(madawalaenews)ஜுமுஆ நாள் ஒரு சிறப்பான நன்நாளாகும். அந்நாளில் ஆற்றப்படும் பிரசங்கங்கள்  பயனுள்ளதாக அமைத்துக் கொள்வது கதீப் மாரின் கடமையாகும். More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *