ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරුන් නොමැතිව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වේ – ඇමති විජේදාසගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරුන් නොමැතිව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වේ – ඇමති විජේදාසගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

(hirunews)කථානායක කරූ ජයසූරියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරු 10.30 ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වුණා. More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *