“චාල්ස් ඇන්තනි බලකායේ ප්‍රබල කොටි ත්‍රස්තයෙක්” පොලිස් නිළධාරීන් අමානුෂික ලෙස ඝාතනය කිරීමට කොටු වූ හිටපු කොටි දෙදෙනාගේ කැරැට්ටුව!

“චාල්ස් ඇන්තනි බලකායේ ප්‍රබල කොටි ත්‍රස්තයෙක්” පොලිස් නිළධාරීන් අමානුෂික ලෙස ඝාතනය කිරීමට කොටු වූ හිටපු කොටි දෙදෙනාගේ කැරැට්ටුව!

(nethgossip)මඩකලපුව වව්නතිව් ප‍්‍රදේශයේදී පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනකු අමානුෂික ලෙස ඝාතනය කිරීමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු ප‍්‍රබල  More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *