විනාශ වෙන්නේ මෛත්‍රී-මහින්ද නෙමෙයි-රටේ ජනතාව

විනාශ වෙන්නේ මෛත්‍රී-මහින්ද නෙමෙයි-රටේ ජනතාව

(adaderana)රට තුළ උද්ගත වී ඇති දේශපාලන අර්බුදය හරහා සාමාන්‍ය ජනතාව අගතියට පත්ව ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *