සුපර් ස්ටාර් රජිනිකාන්ත් කවුදැයි ඔබ දන්නවාද…?

සුපර් ස්ටාර් රජිනිකාන්ත් කවුදැයි ඔබ දන්නවාද…?

(cinema)සිවාජී රාවෝ කියන්නේ කවුද කියලා බොහෝ අය දන්නේ නැතිව ඇති. නමුත් සුපර් ස්ටාර් රජිනිකාන්ත්ව හැමෝම දන්නවා.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *