පාර්ලිමේන්තු ගැලරිය හෙටත් වැසෙයි

පාර්ලිමේන්තු ගැලරිය හෙටත් වැසෙයි

(hirunews)පාර්ලිමේන්තුවේ මහජන ගැලරිය සහ කථානායක විශේෂ ආරාධිත ගැලරිය හෙට (05) දිනයේදීත් වසා දැමීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *