அட்டன் தொண்டமான் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்திற்கு பயிலுனர்களை சேர்த்துக்கொள்ள விண்ணப்பங்கள் கோரல் Featured

அட்டன் தொண்டமான் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்திற்கு பயிலுனர்களை சேர்த்துக்கொள்ள விண்ணப்பங்கள் கோரல் Featured

(news.lk)மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சிற்கு உட்பட்ட  .More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *