இலங்கை வரும் வெளிநாட்டவர்களுக்கு வரப்பிரசாதம்! அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு

இலங்கை வரும் வெளிநாட்டவர்களுக்கு வரப்பிரசாதம்! அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு

வெளிநாட்டிலிருந்து வருவோருக்கு வரி இல்லாத பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளும் வாய்பை இலங்கை அரசாங்கம் வழங்கவுள்ளது.மேலும் 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *