கடைக்கு சென்ற பெண்ணிற்கு ஏற்பட்ட மறக்க முடியாத அனுபவம்?

கடைக்கு சென்ற பெண்ணிற்கு ஏற்பட்ட மறக்க முடியாத அனுபவம்?

கனடா-சென்ட்.ஜோன்சில் மருந்து கடையொன்றிற்கு சென்ற பெண் ஒருவருக்கு மறக்க முடியாத அனுபவம் சனிக்கிழமை ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *