பெண்களை விட ஆண்களின் கணனி எழுத்தறிவு வீதம் உயர்வு – தொகைமதிப்புப் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம்

பெண்களை விட ஆண்களின் கணனி எழுத்தறிவு வீதம் உயர்வு – தொகைமதிப்புப் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம்

2017 இன் முதல் ஆறு மாதங்களில் நடத்திய அண்மைய அளவீட்டின் அறிக்கையை தொகைமதிப்புப் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ளது.இலங்கையின் 5 தொடக்கம் 69 வரையான வயதுப்பிரிவுகளுக்கிடையில் கணனி எழுத்தறிவானது மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *