சூரியசக்தி மின்னுற்பத்தி – இந்தியா 100 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் சலுகைக்கடன்

சூரியசக்தி மின்னுற்பத்தி – இந்தியா 100 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் சலுகைக்கடன்

சூரியசக்தியின் மூலமான மின்னுற்பத்தி திட்டங்களுக்கு இந்தியா 100 மில்லியன் மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *