பிரதமர் பதவிக்கு தான் தகுதியானவன்

பிரதமர் பதவிக்கு தான் தகுதியானவன்

தான் பிரதமர் பதவிக்கு தகுதியானவர் என்று சுற்றுலா மற்றும் கிறிஸ்துவ விவகார மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *