பிரதமருக்கும், குடியரசு தலைவருக்கும் தனி விமானம்: மத்திய அரசு விரைவில் வாங்குகிறது

பிரதமருக்கும், குடியரசு தலைவருக்கும் தனி விமானம்: மத்திய அரசு விரைவில் வாங்குகிறது

நாட்டின் முதல் குடிமகனான குடியரசுத் தலைவருக்கும், பிரதமருக்கும் தனித்தனியாக மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *