வெடி வைத்து தகர்க்கப்பட்ட பனியாக மாறிய நதி

வெடி வைத்து தகர்க்கப்பட்ட பனியாக மாறிய நதி

(metronews)வடகிழக்கு சீனா மற்றும் ரஷ்யாவின் எல்லையில் ஹீலாங்ஜியாங் நதி உள்ளது மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *