யாப்பாவின் வேண்டுகோளை நிராகரித்த சந்திரிக்கா

யாப்பாவின் வேண்டுகோளை நிராகரித்த சந்திரிக்கா

(virakesari)ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி தேசிய அரசாங்கத்திலிருந்து வெளியேற வேண்டும்  மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *