யாழ்ப்பாணத்தில் தலைதெறிக்க ஓடிய தென்னிலங்கை அமைச்சர்…காரணம் என்ன?

யாழ்ப்பாணத்தில் தலைதெறிக்க ஓடிய தென்னிலங்கை அமைச்சர்…காரணம் என்ன?

(canadamirr)யாழ்ப்பாணத்தில் ஊடகவியலாளர்களை அச்சறுத்தும் வகையில்  மேலும் 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *