சவுதியில் 85000 ஆண்டுகளுக்கு முன் மனிதன் வாழ்ந்ததற்கான சான்று!

சவுதியில் 85000 ஆண்டுகளுக்கு முன் மனிதன் வாழ்ந்ததற்கான சான்று!

(canadamirror)சவுதி அரேபியாவில் 85000 ஆண்டுகளுக்கு முன் மனிதன் வாழ்ந்ததற்கான  மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *