உலகின் முதல் இரட்டைத் தலை மான்: ஆச்சரியத்தில் விஞ்ஞானிகள்

உலகின் முதல் இரட்டைத் தலை மான்: ஆச்சரியத்தில் விஞ்ஞானிகள்

(lankasri) அமெரிக்காவில் இரண்டு தலைகளை கொண்ட மான் பிறந்துள்ளது மேலும்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *